Overeenkomst Hostingabonnement Unit4 Multivers

 • UNIT4 Software B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan het Stationspark 1000 te (3364 DA) Sliedrecht, hierna te noemen UNIT4, verklaart hierbij de Programmatuur UNIT4 Multivers Online, zoals hieronder gespecificeerd, in gebruik te geven onder de voorwaarden van deze overeenkomst UNIT4 Multivers Online (hierna te noemen: Overeenkomst) en de bepalingen zoals deze zijn aangegeven in de Algemene Leveringsvoorwaarden van UNIT4, gedeponeerd op 25 mei 2010 ter Griffie van de Rechtbank te Dordrecht onder depotnummer AL 10/2010 (hierna te noemen: Algemene Leveringsvoorwaarden). De Algemene Leveringsvoorwaarden maken deel uit van deze Overeenkomst en vormen hiermee een onverbrekelijk geheel.
 • De Algemene Leveringsvoorwaarden kan Klant downloaden en raadplegen op de website en een gedrukt exemplaar zal UNIT4 op eerste verzoek van Klant kosteloos toezenden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden eveneens getoond tijdens het installatieproces van de Programmatuur. Klant kan de installatie van de Programmatuur pas voltooien nadat Klant zijn akkoord met deze Algemene Leveringsvoorwaarden bevestigd heeft. Gaat Klant niet akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden, dan verleent UNIT4 Klant niet het recht om de Programmatuur te installeren en te gebruiken.
  Klant geeft UNIT4 toestemming om aan de accountant van Klant, zoals in deze Overeenkomst door Klant is aangegeven, toegang tot de administratie van Klant te verstrekken met betrekking tot de Programmatuur UNIT4 Multivers Online en de mogelijkheid om die administratie zoveel als nodig te raadplegen en te bewerken. UNIT4 kan deze toegang aan betreffende accountant alleen verstrekken onder de voorwaarde dat deze accountant ook een gebruiker van UNIT4 is en werkt in de Online omgeving van UNIT4. Deze toestemming geldt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Klant dient UNIT4 zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer zij haar relatie met haar accountant verbreekt, dit onder opgave van de eventuele nieuwe accountant van de Klant. Klant dient ervoor zorg te dragen dat deze accountant eveneens op de hoogte is van en zich houdt aan de bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden. Klant is volledig aansprakelijk voor schade die UNIT4 of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant. UNIT4 is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan Klant of derden als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant in de uitvoering van vorengenoemde werkzaamheden of anderszins.
 • De levering betreft het onderstaande.
 • Omschrijving Besteld Aantal gebruikers* Prijs per gebruiker**
 • € 12,50
 • € 12,50
 • € 12,50
 • € 24,00
 • * Het aantal gebruikers van het hostingabonnement zal gelijk zijn aan het aantal gebruikers van de UNIT4 Multivers licentie
 • Additioneel Besteld*
 • ** De genoemde prijzen zijn per maand en exclusief btw. UNIT4 is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te wijzigen.
 • Duur van de Overeenkomst

  De Overeenkomst wordt aangegaan na ondertekening van deze Overeenkomst door beide Partijen. De duur van deze Overeenkomst is gelijk aan de duur van de door Klant aangegane licentie UNIT4 Multivers.. Bij tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst vindt geen restitutie van de vergoeding plaats.

  Klant kan ervoor kiezen om betaling via een derde te laten plaatsvinden. Klant dient in zo een geval de gegevens van deze derde aan UNIT4 voor ondertekening van deze Overeenkomst, aan UNIT4 te verstrekken alsmede met een akkoordverklaring van deze derde. Klant blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte betaling.

 • Klant verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden van UNIT4 te hebben ontvangen, te hebben gedownload en te hebben gelezen en met de toepasselijkheid daarvan akkoord te zijn.