Overeenkomst Unit4 Multivers Offline (betaling per maand)

 • UNIT4 Software B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan het Stationspark 1000 te (3364 DA) Sliedrecht, hierna te noemen UNIT4, verklaart hierbij de Programmatuur UNIT4 Multivers Online, zoals hieronder gespecificeerd, in gebruik te geven onder de voorwaarden van deze overeenkomst UNIT4 Multivers Online (hierna te noemen: Overeenkomst) en de bepalingen zoals deze zijn aangegeven in de Algemene Leveringsvoorwaarden van UNIT4, gedeponeerd op 25 mei 2010 ter Griffie van de Rechtbank te Dordrecht onder depotnummer AL 10/2010 (hierna te noemen: Algemene Leveringsvoorwaarden). De Algemene Leveringsvoorwaarden maken deel uit van deze Overeenkomst en vormen hiermee een onverbrekelijk geheel.

 • De Algemene Leveringsvoorwaarden kan Klant downloaden en raadplegen op de website en een gedrukt exemplaar zal UNIT4 op eerste verzoek van Klant kosteloos toezenden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden eveneens getoond tijdens het installatieproces van de Programmatuur. Klant kan de installatie van de Programmatuur pas voltooien nadat Klant zijn akkoord met deze Algemene Leveringsvoorwaarden bevestigd heeft. Gaat Klant niet akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden, dan verleent UNIT4 Klant niet het recht om de Programmatuur te installeren en te gebruiken.
 • De levering betreft het onderstaande.
 • Programmatuur Besteld Aantal gebruikers Prijs per gebruiker**
 • € 29,00
 • € 48,00
 • € 78,00
 • € 108,00
 • ** De genoemde prijzen zijn per maand en exclusief btw. UNIT4 is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te wijzigen.
 • Gebruiksrecht incl. telefonische ondersteuning (GTO) en duur van de Overeenkomst. In de prijs per maand zijn zowel de vergoeding voor de periodieke licentie en de periodieke onderhoudsvergoeding van de Programmatuur opgenomen, alsmede de vergoeding voor de hosting van de Programmatuur. Het onderhoud bestaat uit basisonderhoud en telefonische ondersteuning. Betaling geschiedt via maandelijkse incasso. Opzegging van deze Overeenkomst kan alleen door middel van een aangetekende brief geschieden tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst vindt geen restitutie van de vergoeding plaats.

  Klant kan ervoor kiezen om betaling via een derde te laten plaatsvinden. Klant dient in zo een geval de gegevens van deze derde aan UNIT4 voor ondertekening van deze Overeenkomst, aan UNIT4 te verstrekken alsmede met een akkoordverklaring van deze derde. Klant blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte betaling.
 • Klant verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden van UNIT4 te hebben ontvangen, te hebben gedownload en te hebben gelezen en met de toepasselijkheid daarvan akkoord te zijn.