Overeenkomst Unit4 Multivers Online (betaling per jaar)

 • Unit4 Business Software B.V., statutair gevestigd aan de Papendorpseweg 100 (3528 BJ) te Utrecht, hierna te noemen Unit4, verklaart hierbij de Programmatuur Unit4 Multivers Online, zoals hieronder gespecificeerd, in gebruik te geven onder de voorwaarden van deze overeenkomst Unit4 Multivers Online (hierna te noemen: Overeenkomst) en de bepalingen zoals deze zijn aangegeven in de Algemene Leveringsvoorwaarden van Unit4, gedeponeerd op 1 februari 2016 ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht onder depotnummer 16/17 (hierna te noemen: Algemene Leveringsvoorwaarden). De Algemene Leveringsvoorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst en vormen hiermee een onverbrekelijk geheel.

 • De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn aan Klant verstrekt en/of kan Klant downloaden en raadplegen op de website. Op uw eerste verzoek zullen wij u tevens kosteloos een gedrukt exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaarden toezenden. Klant erkent kennis genomen te hebben van de Algemene Leveringsvoorwaarden en deze te aanvaarden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden eveneens getoond voordat u de Programmatuur kunt installeren. U kunt de installatie van de Programmatuur pas voltooien nadat u zich akkoord hebt verklaard met het van toepassing zijn van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op de Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Leveringsvoorwaarden dan verleent Unit4 u als Klant niet het recht om de Programmatuur te installeren en te gebruiken.
  Klant geeft Unit4 toestemming om aan de accountant van Klant, zoals in deze Overeenkomst door Klant is aangegeven, toegang tot de administratie van Klant te verstrekken met betrekking tot de administratie van Klant te verstrekken met betrekking tot de Programmatuur Unlt4 Multivers Online en de mogelijkheid om die administratie zoveel als nodig te raadplegen en te bewerken. Unit4 kan deze toegang aan betreffende accountant alleen verstrekken onder de voorwaarde dat deze accountant ook een gebruiker van Unit4 is en werkt in de Online omgeving van Unit4. Deze toestemming geldt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Klant dient Unit4 zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer zij haar relatie met haar accountant verbreekt, dit onder opgave van de eventuele nieuwe accountant van de Klant. Klant dient ervoor zorg te dragen dat deze accountant eveneens op de hoogte is van en zich houdt aan de bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden. Klant is volledig aansprakelijk voor schade die Unit4 of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant. Unit4 is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan Klant of derden als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant in de uitvoering van vorengenoemde werkzaamheden 0f anderszins.
 • De programmatuur betreft het onderstaande.
 • Programmatuur Besteld Aantal users Prijs**
 • Gratis*
 • € 39,00 per user
 • € 58,00 per user
 • € 88,00 per user
 • Additioneel op Small, Medium, Large Besteld Prijs
 • Unit4 Multivers XtraLarge incl. 3 administraties Besteld Aantal users Prijs
 • € 128,00 per user
 • € 980,00
 • € 1.170,00
 • € 1.360,00
 • € 58,00 per user
 • Extra administraties op Small, Medium, Large, XtraLarge Besteld Prijs**
 • Additioneel op Small, Medium, Large, XtraLarge Besteld Prijs**
 • * Klant verleent Unit4 toestemming om een meting op het aantal facturen inde administratie van Klant te doen. Wanneer er over de voorliggende 12 maanden meer dan 12 facturen zijn ingeboekt, zal de Programmatuur Unit4 Multivers XtraSmall niet langer gratis worden aangeboden, maar zal € 19,00 exclusief btw per maand in rekening worden gebracht
  **Niet beschikbaar voor Unit4 Multivers Small
  ***Inruil pack voor groter pack is niet mogelijk

  Alle prijzen zijn per maand en exclusief btw - Unit4 is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te wijzigen** De genoemde prijzen zijn per maand en exclusief btw. Unit4 is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te wijzigen.
 • Gebruiksrecht incl. telefonische ondersteuning (GTO) en duur van de Overeenkomst. In de prijs per maand zijn zowel de vergoeding voor de periodieke licentie en de periodieke onderhoudsvergoeding van de Programmatuur opgenomen, alsmede de vergoeding voor de hosting van de Programmatuur. Het onderhoud bestaat uit basisonderhoud en telefonische ondersteuning. De duur van de overeenkomst is een (1) jaar en kan telkenmale met een (1) jaar worden verlengd. De Overeenkomst kan in zo een geval worden opgezegd, door middel van een aangetekende brief, tegen het einde van een contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst vindt geen restitutie van de vergoeding plaats. De verschuldigde bedragen worden per jaar vooruit gefactureerd.

  Klant kan ervoor kiezen om betaling via een derde te laten plaatsvinden. Klant dient in zo een geval de gegevens van deze derde aan Unit4 voor ondertekening van deze Overeenkomst te verstrekken alsmede met een akkoordverklaring van deze derde. Klant blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte betaling.
 • **** Indien niet ingevuld worden standaard administratienummers aangemaakt.
 • Koppelen met Unit4 Multivers
 • Elektronische btw en ICP aangifte vanuit Unit4 Multivers Unit4 biedt de mogelijkheid om elektronisch de aangiften omzetbelasting (btw) en opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) middels SBR rechtstreeks vanuit Unit4 Multivers (S, M, L, XL) in te dienen bij de Belastingdienst. Indien Klant hiervan gebruik wenst te maken kan een account aangevraagd worden op http://www.unit4multivers.nl/aangifte
 • Klant verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden van Unit4 te hebben ontvangen, te hebben gedownload en te hebben gelezen en met de toepasselijkheid daarvan akkoord te zijn.