Multivers Online

Overeenkomst Multivers Online

Inclusief hosting via Software Gemak
 • Exact MKB Software B.V., gevestigd aan de Ptolemaeuslaan 70 (3528 BP) te Utrecht en handelt onder de namen Accountancy Gemak en Software Gemak, hierna te noemen E-MKB, verklaart hierbij de goederen en/of diensten, waaronder de Programmatuur, inclusief alle daaraan verbonden documenten, zoals in deze overeenkomst Multivers Online (hierna te noemen: Overeenkomst) gespecificeerd, in gebruik te geven onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en de bepalingen in de Algemene Leveringsvoorwaarden van E-MKB, versie 1.2, datum maart 2021 (hierna te noemen: Algemene Leveringsvoorwaarden). Deze voorwaarden zijn aan deze Overeenkomst gehecht en vormen hiermee een onverbrekelijk geheel. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart Klant zich akkoord met de bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn tevens te raadplegen via: https://softwaregemak.nl/over-ons/algemene-voorwaarden/.

  De overeenkomst betreffende de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen: Verwerkersovereenkomst) is onderdeel van de Overeenkomst en is aan Klant verstrekt en/of kan Klant downloaden en raadplegen op de website: https://softwaregemak.nl/over-ons/privacy-informatiebeveiliging/. Klant erkent kennis genomen te hebben van de Verwerkersovereenkomst en deze te aanvaarden.

  Klant geeft Software Gemak toestemming om aan de accountant van Klant, zoals in deze Overeenkomst door Klant is aangegeven, toegang tot de administratie van Klant te verstrekken met betrekking tot de administratie van Klant te verstrekken met betrekking tot de Programmatuur Multivers Online en de mogelijkheid om die administratie zoveel als nodig te raadplegen en te bewerken. Software Gemak kan deze toegang aan betreffende accountant alleen verstrekken onder de voorwaarde dat deze accountant ook een gebruiker van Software Gemak is en werkt in de Online omgeving van Software Gemak. Deze toestemming geldt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. Klant dient Software Gemak zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer zij haar relatie met haar accountant verbreekt, dit onder opgave van de eventuele nieuwe accountant van de Klant. Klant dient ervoor zorg te dragen dat deze accountant eveneens op de hoogte is van en zich houdt aan de bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden en, daar waar van toepassing, de voorwaarden in de Overeenkomst. Klant is volledig aansprakelijk voor schade die Software Gemak of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant. Software Gemak is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan Klant of derden als gevolg van een doen of nalaten van deze accountant in de uitvoering van vorengenoemde werkzaamheden of anderszins.
 • De programmatuur betreft het onderstaande.
 • Programmatuur Besteld Aantal users Prijs**
 • € 39,00 per user
 • Programmatuur Besteld Aantal users Prijs**
 • € 58,00 per user
 • Programmatuur Besteld Aantal users Prijs**
 • € 88,00 per user
 • Programmatuur Besteld Aantal users Prijs
 • € 128,00 per user
 • € 980,00
 • € 1.170,00
 • € 1.360,00
 • € 58,00 per user
 • * Inruil pack voor groter pack is niet mogelijk

 • Additioneel op Small, Medium, Large Besteld Prijs
 • * niet beschikbaar voor Multivers Small

 • Extra administratie Besteld Prijs
 • Additioneel Besteld Prijs
 • Alle prijzen zijn per maand en exclusief btw - Software Gemak is gerechtigd om de prijzen en tarieven jaarlijks te aan te passen per 1 januari van elk kalenderjaar, tenzij sinds het sluiten van de overeenkomst nog geen drie maanden zijn verstreken.
 • Gebruiksrecht incl. telefonische ondersteuning (GTO) en duur van de Overeenkomst.
  In de prijs per maand zijn zowel de vergoeding voor de periodieke licentie en de periodieke onderhoudsvergoeding van de Programmatuur opgenomen, alsmede de vergoeding voor de hosting van de Programmatuur. Het onderhoud bestaat uit basisonderhoud en telefonische ondersteuning. Betaling geschiedt via maandelijkse incasso. Opzegging van deze Overeenkomst kan alleen door middel van een aangetekende brief geschieden tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst vindt geen restitutie van de vergoeding plaats.

  Klant kan ervoor kiezen om betaling via een derde te laten plaatsvinden. Klant dient in zo een geval de gegevens van deze derde aan Unit4 voor ondertekening van deze Overeenkomst te verstrekken alsmede met een akkoordverklaring van deze derde. Klant blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte betaling.
 • ** Indien niet ingevuld worden standaard administratienummers aangemaakt.
 • Koppelen met Multivers
 • Software Gemak biedt de mogelijkheid om elektronisch de aangiften omzetbelasting (btw) en opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) middels SBR rechtstreeks vanuit Multivers (S, M, L, XL) in te dienen bij de Belastingdienst. Indien Klant hiervan gebruik wenst te maken kan een account aangevraagd worden via support op nummer 088-2472472.
 • Klant verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst de Algemene Leveringsvoorwaarden van Software Gemak te hebben ontvangen, te hebben gedownload en te hebben gelezen en met de toepasselijkheid daarvan akkoord te zijn.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Neem contact op met GB Business Solutions. Wij helpen u graag aan het juiste antwoord.

Ga naar contact Stuur een mail

Digitaal verwerken van uw inkoopfacturen

Heeft u uw boekhouding op orde met Multivers Online of Boekhoud Gemak? Zet een volgende stap en verwerk bijvoorbeeld uw inkomende facturen eenvoudig via Basecone.

Meer informatie